สรรหามาเล่า » ท้าวเวสสุวรรณ ไม้สักทองแห่งเดียวในประเทศไทย สวยงาม เข้มขลัง ศักดิ์สิทธิ์

ท้าวเวสสุวรรณ ไม้สักทองแห่งเดียวในประเทศไทย สวยงาม เข้มขลัง ศักดิ์สิทธิ์

3 กรกฎาคม 2022
160   0

ท้าวเวสสุวัณ “ไม้สักทอง”

แห่งเดียวในประเทศไทย

ที่วัดบ้านสูตร โบสถ์ไม้สักทอง

หนึ่งเดียวในสุพรรณบุรี (๓๕ล้านบาท)

ต.บางปลาม้า อใบางปลาม้า สุพรรณบุรี

“ถ้าปฏิบัติ”ผิด”ต่อเทพ

คือไล่พระพุทธศาสนา

จากแผ่นดินไทย”

*ในขณะเดียวกัน

ถัาปฏิบัติ”ถูก”ต่อเทพ

พระพุทธศาสนา

จะอยู่คู่ชาติไทย”

พระเทพเวที (ประยุทธ ปยตุโต)

จากเดิมที่ ท้าวเวสสุวัณ จะเห็นกัน ตามข้างโบสถ์ ทางเข้าประตูวัด

ตามบ้านเรือนอาคารสถานที่ หูมุ้ง แม่ลูกอ่อน เมื่อคลอดลูกน้อยออกมา

ท้าวเวสสุวัณ อยู่กับสังคมไทยมายาวนานตั้งแต่พระราชวังไปสู่ประชาชน

พุทธศักราช ๒๕๖๕ท้าวเวสสุวัณ เป็นเทพที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ทั่วประเทศมีการสร้างขึ้นมากมายทั้งวัดวาอารามและเอกชนเป็นรูปหล่อ

รูปปั้นขนาดใหญ่ วัตถุมงคลขนาดเล็กพกพา

ประวัติของท่าน ท้าวเวสสุวัณ ที่มาถูกต้องตรงกันทุกฉบับ คือ

คือเป็นผู้กระทำคุณความดี เมื่อมีฐานะร่ำรวยแล้วก็สละช่วยเหลือผู้อื่น

บำเพ็ญตนประโยชน์ต่อศาสนา จนได้เป็นคำแหน่ง ผู้รักษาศาสนาพุทธ

*เป็นข้อคิดให้ผู้ประสบความสำเร็จ จงอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

ภาพ “ท้าวเวสุวัณไม้สักทอง”วัดบ้านสูตร ต.บางปลาม้า สุพรรณบุรี

ถ่ายภาพ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ท่านท้าวตอนนั้น ยังไม่ดังขนาดนี้

บทความและภาพถ่ายโดย อาจารย์ ถนัด ยันต์ทอง ปราชญ์เมืองสุพรรณ